අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පුහුණු වැඩසටහන්

අපනයන කෘෂි යාන්ත්‍රික සේවා සැපයුම් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට අදාළ ව්‍යවසායකයන් පුහුණු කිරීමට අදාළ වැඩසටහන් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් පහුගිය දින වල කෑගල්ල, මොණරාගල හා රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්කවල පවත්වනු ලැබීය.