අබාද සහිත වූවන්ගේ ජාතික ක්‍රීඩා උළලේ ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය

සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මගින් සංවිධානය කරන අබාද සහිත වූවන්ගේ ජාතික ක්‍රීඩා උළලේ ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය ගරු අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.