අබාද සහිත වූවන්ගේ ජාතික ක්‍රීඩා උළලේ සමාරම්භක උත්සවය

සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මගින් සංවිධානය කරන අබාද සහිත වූවන්ගේ ජාතික ක්‍රීඩා උළලේ සමාරම්භක උත්සවය අද දින (2018-09-25) අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්විණි.