කුරුණෑගලට නවෝදයක් – අප‌ේ ගමට වැඩ 100ක්

අශොක අබේසිංහ අමාත්‍යතුමන්ගේ “කුරුණෑගලට නවෝදයක් – අප‌ේ ගමට වැඩ 100ක්” ඇතුගල්පුර සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ
සාමාජ සුභ සාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමත්‍යංශය දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වන පැළ දසකෝටියක් සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතියේ තවත් පියවරක් ලෙස අපනයන බොග වර්ග ලබා දීම හා අාබාධිත පුද්ගලයින් සඳහා රෝද පුටු ලබා දීම. ඇතුලු වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක විය