‘කුලදේටු අභිනන්දන ‘වැඩිහිටි සැමරුම්

ජාතික වැඩිහිටි මහා ලේකම් කාර්යාල සමාජ සේවා දේපාර්තමෙන්තුව හා එක්ව සංවිධානය කරන ලබන
වියපත් දිවියකට අධ්‍යාත්මික සැනසිල්ලක් මැයින්
‘කුලදේටු අභිනන්දන ‘වැඩිහිටි සැමරුම් මහොත්සවය හා
සහන උදය වැඩිහිටි විවේකාශ්‍රමයේ අභිනවයෙන් ඉදි වු බුදු මැදුර විවෘත කිරීම