කෘෂිකාර්මික අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රථිලාභීන් හා ගිවිසුම් අත්සන් කිර්‍රිමේ උත්සවය

සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කෘෂිකාර්මික අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රථිලාභීන් හා ගිවිසුම් අත්සන් කිර්‍රිමේ උත්සවය , ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018/05/15 වන දින Water’s Edge ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.