ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මැතිතුමන් සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් වැඩභාරගැනීම

ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මැතිතුමන් සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් වැඩභාරගැනීම උත්සවය අද(2018.05.10) අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.