ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනය සංවිධාන කටයුතු පිලිබඳ සාකච්ඡාවක්

ඔක්තෝබර් 1 වන දින අම්පාර නගරයේ පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනය සංවිධාන කටයුතු පිලිබඳ සාකච්ඡාවක් සමාජ සේවා නිලධාරීන් සමග 2018-09-11 දින අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.