ටොම් ඊ ජේසි අඹ පැල – “ධනසවිය” ජාතික වැඩසටහනේ තවත් එක් පියවරක්

“ධනසවිය” ජාතික වැඩසටහනේ තවත් එක් පියවරක් ලෙස අම්පාර දමන සම්බෝධි විහාරයේදී ප්‍රදේශ ජනතාව වෙනුවෙන් ටොම් ඊ ජේසි අඹ පැල බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි