ටොම් ඊ ජේසි අඹ පැල බෙදා දීම – අම්පාර කලුගොල්ල

“ධනසවිය” ජාතික වැඩසටහනේ තවත් එක් පියවරක් ලෙස අම්පාර කලුගොල්ල ප්‍රදේශ ජනතාව වෙනුවෙන් ටොම් ඊ ජේසි අඹ පැල බෙදා දීම ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කලුගොල්ල සේවා පියස අසල ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්විණි