තවාන් ව්‍යවසායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන

සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මගින් සංවිධානය කල තවාන් ව්‍යවසායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන සහ තවාන් ශ්‍රේණිගත කිරිමේ සහතික පත් ප්‍රධානය අද දින (2018/07/04) අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සුහුරුපාය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි, මෙම වැඩසටහන සඳහා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මුත්තු ශිවලිංගම් මැතිතුමන්ද, අමාත්‍යාංශ අධීක්ෂණ මන්ත්‍රීවරුන් වන තුසිතා විජේමාන්ත, රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න, චන්දිම ගමගේ මැතිතුමන් සහ අමාත්‍යාංශ ලේකම් බන්දුල වික්‍රමාරච්චි මැතිතුමන්ද සහාභාගී විය.