තවාන් ශිල්පීන් වෙනුවෙන් සම්මන්ත්‍රණයක්

ශ්‍රී ලංකාව පුරා විසිරී සිටින 600ක් පමණ වූ අපනයන භෝග ශිල්පීන් දැනුවත් කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණයක් අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හෙට දින (21) පෙ.ව 10 ට බත්තරමුල්ල, සුහුරුපාය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.

There will be a workshop at 10.00 am, at the auditorium of Suhurupaya, Battaramulla. for the benefit of about 600 crop cultivators spread throughout the country as to how they should prepare the nurseries in respect of the export-oriented crop cultivation.