දශ කෝටියක් අපනයන පැල ව්‍යාපෘතිය – යාපනය පලාලි දිස්ත්‍රික් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී

සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ දශ කෝටියක් අපනයන පැල ව්‍යාපෘතියේ මීලඟ අදියර, යාපනය පලාලි දිස්ත්‍රික් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී 2018/07/07 දින අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි, මෙම අවස්ථාව සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේකලා මහේශ්වරන්, උතුරු පළාත් සභා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය කේ.සිවනේසන්, අමාත්‍යාංශ ලේකම් බන්දුල වික්‍රමාරච්චි මැතිතුමන් සහ ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ රෝහන ගමගේ මැථිතුමන්ද මේ අවස්ථාව සඳහා සම්බන්ද වූහ.