දැ අරුණ සදහම් එලිය පොසොන් කලපය

අම්පාර දිඝවාපි දැ අරුණ සදහම් එලිය පොසොන් කලපයට සමගාමිව සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මගින් ප්‍රදේශවාසින්ට ගම්මිරිස් පැළ ලබා දිම