‘ දිරියට සවියක් ‘ ස්වයං රැකියා වැඩසටහන – අම්පාර

අම්පාර ප්‍රදේශයේ ස්ව‍යං රැකියා ලාභින් සදහා ‘ දිරියට සවියක් ‘ ස්වයං රැකියා වැඩසටහන යටතේ භාන්ඩ හා සේවා නොමිලේ ලබා දීම අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා සහ නියොජ්‍ය අමාත්‍ය අනොමා ගමගේ මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයේන් 30 දින අම්පාර සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ කාර්‍යාලයෙදි සිදුවිය