“ධනාභිමාණි පළමු ගම්මානය “

මොණරාගල සියඹලාණ්ඩුව – කොටියාගල “ධනාභිමාණි” පළමු අපනයන ගම්මානය
සමාජ සුභසාධන හා ප‍්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ඇරයුමින් 2018 අගෝස්තු මස 17 වන දින
ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රජාතාන්ත‍්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
ගරු අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිං මැතිතුමන්ගේ
සුරතින් විවෘත වූ වගයි,මෙම අවස්ථාව සඳහා අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස, සාගල රත්නායක, ගයන්ත කරුනාතිලක සහ රන්ජිත් මද්දුමබණ්ඩාර යන මැතිවරුන්ද සම්බන්ද විය.