“ධනාභිමාණී” 15 වන අපනයන ගම්මානය විවෘත කිරීම

අම්පාර නවගම්පුර “ධනාභිමාණී” 15 වන අපනයන ගම්මානය විවෘත කිරීම 2018/09/02 වන දින අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මැතිතුමගේ ඇරයුමින්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ මැතිණිය සහ සවුදි අරාබියානු ශ්‍රී ලංකා තනාපති අබ්දුල්නසේර් අල් හර්ති මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිණි.