‘ධන සවියෙන් ගෘහස්ත ආර්ථිකයට අත්වැලක් ‘

සමාජ සුභසාදන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත ආමාත්‍යංශය මගින් පැල දසකොටියක් ව්‍යාපෘතිය යටතේ බලපිටිය ප්‍රදේශයේ පැල බෙදා දිමෙ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මකවිය