ධන සවිය කාන්තා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන – බද්දේගම

ධන සවිය කාන්තා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධනත්වයෙන් බද්දේගම නගරශලා පරිශ්‍රයෙදී පැවැත්වූ අතර, මෙම අවස්ථාව සඳහා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ, පර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රි බන්දු ලාල් බන්ඩාරිගොඩ සහ විජයපාල හෙට්ටිආරච්චි යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුලු විශාල පිරිසක්ක්ද සම්බන්ද විය