නව කුරුදු තලන යන්ත්‍රයක් හදුන්වාදිම

කොස්ගොඩ කුරුදු මධ්‍යස්ථානය මගින් නව කුරුදු තලන යන්ත්‍රයක් හදුන්වාදිම කොස්ගොඩ නාපේ දසනායක් වලව්ව ප්ලාන්ටෙශන් පරිශ්‍රයෙදි අද දින [16] සිදුවිය ,

මෙම යන්ත්‍රය අධි කාර්යක්ශමතාවයකින් යුතු නව නිශ්පාදනයක් වන අතර එය විජිත කේ ද සොයිසා ජයතිලක මහතා විසින් නිශ්පාදනය කරන ලද්දකි