ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් ඊයේ දින (27) අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.