පොළොන්නරුවේ ධීවර සමිති සඳහා දැල් සහ ඔරු ආම්පන්න බෙදා හැරේ.

පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ මසුන් හා ඉස්සන් එක් කරන වැව් 08 ආශ්‍රිතව ඇති ධීවර සමිති සඳහා ඹරු 46ක් සහ දැල් ආම්පන්න 600ක් බෙදා හැරීමට ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සැළසුම් කර ඇත.