පොළොන්නරුවේ වැව් සඳහා මිරිදිය මසුන් සහ ඉස්සන් එක් කෙරේ

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 08ක් සඳහා මිරිදිය මතස්‍ය පැටව් හා මිරිදිය ඉස්සන් පැටව් දාහත්ලක්ෂයක් (1700000) එක් කිරීමට ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරමින් සිටි.