බතික් කර්මාන්තයේ නියුතු ව්‍යවසායකයන් හට සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මගින් රුපියල් මිලියන 20 ක ප්‍රථිපාදන ලබාදීම

පුහුණුව නිමා කල බතික් කර්මාන්තයේ නියුතු ව්‍යවසායකයන් හට සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මගින් රුපියල් මිලියන 20 ක ප්‍රථිපාදන ලබාදීම අමාත්‍ය දයාගමගේ මැතිතුමන් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජූලි 15 වනදින පෙරවරු 10 ට අම්පාර නගර ශාලාවේදී පැවැත්වේ.