‘මානව අයිතීන් දිනා දුන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් අභිමානයේන් සමරමු’

‘මානව අයිතීන් දිනා දුන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් අභිමානයේන් සමරමු’ මැයෙන් ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සාමජ සුභසාධන අමාත්‍යංශය මගින් සංවිධානය කරන ලද මෙවර ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දින ජාතික සැමරුම් උත්සවය අද දින (01) අම්පාර එච්.එම් වීරසිංහ ක්‍රිඩාංගනයෙදි ගරු කථා නායක කරු ජයසුරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයේන් පැවැත්විනි .මෙම අවස්ථාවට ප්‍රාථමික කර්මාන්ත හා සාමජසුභ සාධන අමාත්‍ය දයා ගමගේ
නියොජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ
නියොජ්‍ය අමාත්‍ය මුත්තු සිවලින්ගම් ,
අමාත්‍ය ගයන්ත කරුනාතිලක යන අමාත්‍ය වරුන් සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් විශාල පිරිසක් සහභාගිවිය.