මී මැසි පාලන පුහුණු වැඩසටහන්

මී මැසි පාලන පුහුණු වැඩසටහන් කිහිපයක් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය පුරා අද දින සිට දින හතරක් පුරා පිළිවෙලින් වැල්ලවාය, ඉඟුරුකොටුව, ඇත්පිටිය, බඩල් කුඹුර, මොනරාගල යන ප්‍රදේශ වල පැවැත්වීමට අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා ඇත.