මුහුදු කැකිරි වගා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

කිලිනොච්චි පූනරීන් මුහුදු කලාපයේ මුහුදු කැකිරි වගා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට මුල පුරමින්