ලෝක සුදු සැරයටි දිනය ඔක්: (15) වෙනුවෙන් – දෘශ්‍යාබාධිතයින් 500 දෙනෙකු සහභාගි වු පා ගමන

ලෝක සුදු සැරයටි දිනය ඔක්: (15) වෙනුවෙන් සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කළ දෘශ්‍යාබාධිතයින් 500 දෙනෙකු සහභාගි වු පා ගමන සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන්, සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මුත්තුශිවලිංගම් මැතිතුමන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම ගමගේ මැතිතුමන්, අමාත්‍යාංශ ලේකම් බන්දුල වික්‍රමාරච්චි මහතා ඇතුළු නිළධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සුහුරුපාය දක්වා ගමන් කළ අතර අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය, පටිගත කිරීමේ යන්ත්‍ර ප්‍රදානය සහ කලාකරුවන් වෙත සම්මාන ප්‍රදානයක්ද සිදුවිය.