වල්පිට බීජ නිශ්පාදන හා පැල තවාන නිරික්ශනය හා උපදෙස් ලබා දීම

දස කොටියක් කෘෂිඅපනයන බොග බෙදා දිමේ වැඩසටහනට වඩා වැඩි ඵලදායිතාවයකින් යුතු අපනයන බොග ලබ ගැනිම සදහා වල්පිට අපනයන කෘෂිකර්ම දේපාර්තමෙන්තුවේ වල්පිට බීජ නිශ්පාදන හා පැල තවාන නිරික්ශනය හා උපදෙස් ලබා දීම.