වැඩිහිටි වෛද්‍ය සායන 12000

අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වනවැඩිහිටි වෛද්‍ය සායන 12000 ව්‍යාපෘතියේ මීලඟ අදියර 2018 සැප්තැම්බර් 24 වන පුන් පොහෝ දින,

නාමල්ඔය, වාවින්න ශ්‍රී මංගලාරාම විහාරස්ථානය,
දෙහිඅත්තකණ්ඩිය, බක්මීදෙනිය රජමහා විහාරය,
පදියතලාව, නාවින්න පුරාණ රජමහා විහාරය,
මහඔය නුවරගලතැන්න ජයතිලකාරාම විහාරය,
උහන, කුමාරිගම, බී කොටස බෝධිරුක්ඛාරාම විහාරය,
අම්පාර, විද්‍යානන්ද පිරිවෙන

යන ස්ථාන වල සාර්ථකව පවත්වෙන ලදි