වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් සංවිධානය කල ධර්ම දේශනය

ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මගින් වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් සංවිධානය කල ධර්ම දේශනය අද දින (27) ගරු අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන්, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මුත්තු සිවලිංගම් මැතිතුමන් සහ වෛද්‍ය අනෝමා ගමගේ මැතිණියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සුහුරුපාය ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.