වෛද්‍ය සායන 12000ක ව්‍යාපෘතිය හා පැළ දසකෝටියක් සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතියේ තවත් පියවරක්

සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ සංකල්පනාවක් මත දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වන වෛද්‍ය සායන 12000ක ව්‍යාපෘතිය හා පැළ දසකෝටියක් සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතියේ තවත් පියවරක් 2018/10/13 ගරු සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෙවණගල තුංකෙමගල රජමහාවිහරයේදී පැවැත්වීවනි . මෙම අවස්ථාවට නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රන්ජිත් මද්දුම බන්ඩාර මහතාද සහභාගි විය