වෛද්‍ය සායන 12000 ව්‍යාපෘතිය

ජාත්‍යන්තර වැඩිටි දිනයට සමගාමිව දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වනවැඩිහිටි වෛද්‍ය සායන 12000 ව්‍යාපෘතියේ තවත් අදියරයක් අම්පාර නගර ශාලාවේදි 01 දින පැවැත්විනි.