සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යධූරයේ වැඩ භාරගැනීම

සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යධූරයේ වැඩ භාරගැනීම අද දින සෙත්සිරිපාය අමාත්‍යාංශ කාර්යාලයේදී පැවැත්වූ අතර, අතිපූජ්‍ය සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයත් සමග මේ අවස්ථාවට රාජ්‍ය පරිපාලන හා නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමන්ද, ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනෝමා ගමගේ මැතිණියද සම්බන්ද විය.