සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ නව ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය

කිලිනොච්චි ප්‍රදේශයේ අලුතින් ඉදිවන සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ නව ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය කරමින්.