සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ ජාතික සභාවේ කමිටු සමාජිකයන්ට අතිගරු ජනාධිපති තුමන් විසින් ප්‍රදානය කරන ලද පත්වීම්

සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ ජාතික සභාවේ කමිටු සමාජිකයන්ට අතිගරු ජනාධිපති තුමන් විසින් ප්‍රදානය කරන ලද පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.