සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමේ අවස්ථාව.

සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමේ අවස්ථාව.