ස්වශක්ති අභිමානී 2018 ජාතික සම්මාන උළෙල සහ සිත් රූ ජාතික සංස්කෘතික ප්‍රසංගය

ආබාධ සහිත වූවන්ගේ ස්වශක්ති සංවිධාන ඇගයීමේ ස්වශක්ති අභිමානී 2018 ජාතික සම්මාන උළෙල සහ සිත් රූ ජාතික සංස්කෘතික ප්‍රසංගය, අමාත්‍ය ගරු දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2018/09/06 වන දින පස්වරු 2.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී පැවැත්විණි