කුරුඳු සැකසුම් පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කල අය සඳහා සහතික පත් ප්‍රදානය

කුරුඳු සැකසුම් පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කල අය සඳහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම පිළිබඳ III මට්ටමේ සහතික පත් ප්‍රදානය සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, 2018/10/15 වන දින මාතර ග්‍රෑන්ඩ් නව්‍රෝ හෝටල් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විනි .