45 වන වාර්ෂික සැසිය හා ජාත්‍යන්තර ගම්මිරිස් ප්‍රජාවගේ සම්මන්ත්‍රණය

ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය සහ අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංවිධානය කරන ලද 45 වන වාර්ෂික සැසිය හා ජාත්‍යන්තර ගම්මිරිස් ප්‍රජාවගේ සම්මන්ත්‍රණය.

45th Annual session and meeting of International pepper community organized by Ministry of Primary Industries and Department of Export Agriculture.