8 වන ටොම් ඊ ජර්සි අඹ කලාපය සමාරම්භය

8 වන ටොම් ඊ ජර්සි අඹ කලාපය සමාරම්භය අනුරාධපුර තන්තිරිමලේ ඓතිහාසික රාජ මහා විහාරිය පරිශ්‍රයෙදි අද දින (13)සමාජ සුභසාධන හා ප්‍රාථමික කටයුතු අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතගේ මුලිකත්වයෙන් සිදු විය . මෙම අවස්ථාවට සමාජ සවිබල ගැනිවීමේ අමාත්‍ය
පි හැරිසන් මහතා ද සහභාගී වි. මෙම අවස්ථාවට සමගාමීව පැළ දසකෝටියක් සිටුවීමේ ව්‍යාපෘතියේ තවත් පියවරක් ලෙස අඹ පැල 50000ක් ක් බෙදා දිමත් සිදු විය.