බොරලන්ද සත්ත්ව ගොවිපොළ සංවර්ධනය කෙරේ

කිරි එළදෙනුන් අභිජනනය කර ගොවීන්ට ලබා දීම සඳහා සුදුසු පරිදි බොරලන්ද සත්ත්ව ගොවිපොළ සංවර්ධනය කිරීමට අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සැළසුම් කරයි. ඇස්තමේන්තු මුදල රු.මිලියන 49.5කි. Development of Boralanda animal farm The Export Agriculture Department plans to develop the Boralanda animal farm to breed milch cows. The estimated cost is Rs. 49.5 million.  

Read More »

බිදුණු වැව සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනය වැඩි දියුණු කෙරේ.

කෘෂිකර්ම නව්‍යකරණ ක්‍රියාලීන් සඳහා නවීන කෘෂි තාක්ෂණික ක්‍රම අධ්‍යනය කිරීමට සුදුසු පරිදි බිදුණු වැව සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය ඌව පළත් සභාව සමඟ එකට කටයුතු කරයි. ඒ සඳහා රු.මිලියන 35ක් ඇස්තමේන්තු කර ඇත. Bindunuwewa Service Training Institute to be developed. The Primary Industries Ministry, together with the Uva provincial council, […]

Read More »

Ministry staff receives mango plants from Daya

All staff of Primary Industries Ministry received mango plants today to coincide with the public sector employees day of the national food production battle. Minister Daya Gamage distributed the mango plants to ministry secretary Bandula Wickramarachchi and other ministry employees at the premises of Suhurupaya in Battaramulla.

Read More »

Fruit plants to private nurseries

The Primary Industries Ministry has launched a programme to distribute fruit plants produced through tissue culture to private plant nurseries free of charge. The ministry will launch an islandwide programme to cultivate such plants. පටක රෝපණ පළතුරු පැළ දිවයින පුරා පටක රෝපණ පළතුරු පැළ නිෂ්පාදනයේ නියලී සිටින පෞද්ගලික නිෂ්පාදකයින්ට ද පටක රෝපණ පළතුරු පැළ ලබා […]

Read More »

Pineapple plants with no pests free of charge

The Primary Industries Ministry has signed an agreement with the Mahaweli Authority for the production of pineapple plants through tissue culture. The ministry will provide cultivators with healthy pineapple plants with no pests free of charge. නිරෝගීමත් පළිබෝධ රෝගවලින් තොර අන්නාසි පැළ නොමිලේ අන්නාසි වගාව හා පැළ තවාන් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහවැලි […]

Read More »

Minister Daya Gamage helps oyster farmers

Minister Daya Gamage is taking steps to provide nets and other gear for 200 oyster farmers at Kudawa, Kandakkuliya. He toured the area yesterday and met with the farmers as part of the programmes to coincide with president Maithripala Sirisena’s national food production battle. The minister said each farmer would be provided with 150,000 young […]

Read More »

ටොම් ඉ ජේසි අඹ පැල බෙදාදීමේ වැඩසටහන නාත්තණ්ඩියදී

ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග‍්‍රාමය බලගැන්වීමේ ප‍්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය මෙහෙයවන ටොම් ඉ ජේසි අඹ පැල බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් 2017/10/09 වන දින නාත්තණ්ඩිය ප‍්‍රදේශයේදී පැවැත්විණි. Empowering National Food Production Program, a program for distributing TJC mango plant was conducted by the Ministry of Primary Industries on 09/10/2017 at Naththandiya.

Read More »

පැළ තවාන්කරුවන් සඳහා ආරක්ෂිත ගෘහ.

ගුණාත්මක තත්වයෙන් පැළ නිෂ්පාදනය සඳහා අපනයන කෘෂිබෝග ලියාපදිංචි පැළ තවාන් කරුවන් සඳහා ආරක්ෂිත ගෘහ ඒකක ලබා දිමට අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත. මේ වන විට 216 දෙනෙකු මේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇත. Greenhouses for plant nurseries. The Export Agriculture Department decides to provide greenhouses to registered plant nursery owners. They will produce quality export […]

Read More »

4-day bee’s honey production promotion training

The Ministry of Primary Industries is organizing a series of bee’s honey production promotion training in Ampara.The training will take place over four days   from 10th October with 16 trainees taking part each day.Prof. Wasantha Punchihewa will be responsible for the training    

Read More »