ගම්මිරිස් වගාකරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම-2017

ගම්මිරිස් ආරක්ෂිත මිළ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ වගාකරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම-2017 ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය  -අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව Application [rescue_button colorhex="#2ecc71" url="http://mpi.gov.lk/wp-content/uploads/2017/10/Application.pdf" target="blank"

Read more

RECRUITMENT OF PROJECT STAFF

Ministry of Primary Industries Agriculture Sector Modernization Project Component 1:  Agriculture Value Chain Development Vacancies International Development Agency of the

Read more

Invitation for Bids (IFB)

Project Procurement Committee, Ministry of Primary Industries Agriculture Sector Modernization Project, Value Chain Development -  Credit No.5873-LK Purchase of vehicles

Read more

Agriculture Sector Modernisation Project (World Bank)

Agriculture remains critically important for rural livelihoods, poverty reduction, and the economic growth of Sri Lanka. With approximately one third...

Read More
Daya Gamage

Minister’s Message

Constituted in September 2015 with the blessing of the Prime Minister and His Excellency the President, the objective of the...

Read More

About us

Ministry Of Primary Industries               Sri Lanka is a county that is continually adapting...

Read More
investor

We want to hear from you!

Office: Ministry Of Primary Industries, 16th Floor, Suhurupaya, Battaramulla Telephone: +94 112 87 7842 Fax: +94 11287 7845 Email: info@mpi.gov.lk...

Read More

Home

VISION 2020


Enabling environment for right share of Ceylon exports in the competitive global market


 

PROJECTS

OUR ACTIVITIES

බොරලන්ද සත්ත්ව ගොවිපොළ සංවර්ධනය කෙරේ
කිරි එළදෙනුන් අභිජනනය කර ගොවීන්ට ලබා දීම සඳහා සුදුසු පරිදි බොරලන්ද සත්ත්ව ගොවිපොළ සංවර්ධනය කිරීමට අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සැළසුම් කරයි.
Read more.
බිදුණු වැව සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනය වැඩි දියුණු කෙරේ.
කෘෂිකර්ම නව්‍යකරණ ක්‍රියාලීන් සඳහා නවීන කෘෂි තාක්ෂණික ක්‍රම අධ්‍යනය කිරීමට සුදුසු පරිදි බිදුණු වැව සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනය වැඩි දියුණු කිරීම
Read more.
Ministry staff receives mango plants from Daya
All staff of Primary Industries Ministry received mango plants today to coincide with the public sector employees day of the
Read more.